head person ofyear

ประจำปี 2557

 
 คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หินกอง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
5. นางสุพัตรา เปาอินทร์ เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หินกอง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม กรรมการ
5. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
6. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
7. นางสุพัตรา เปาอินทร์ เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการเงินกู้
1. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
3. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
4. นายปฏิภาณ กิติญานทรัพย์ กรรมการ
5. นางสำรวม ชมเชย เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสุพัตรา เปาอินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
3. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
5. นายวิเชียร ใจผาสุข เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสุพัตรา เปาอินทร์ ประธานอนุกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
3. นายวิเชียร ใจผาสุข กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
5. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คงเทพ กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ประธานอนุกรรมการ
2. นางนิตยา หินทอง กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
4. นายวิเชียร ใจผาสุข กรรมการ
5. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
7. นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ กรรมการ
8. นางสำรวม ชมเชย กรรมการ
9. นางสาวอัญชนา ชีวพฤกษ์ เลขานุการ
 
 
 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
1. นายวิเชียร ใจผาสุข ประธานอนุกรรมการ
2. นางนิตยา หินทอง กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
4. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ คงเทพ เลขานุการ
 

clear-gif


คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้