head person ofyear

ประจำปี 2558

 
 คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เปาอินทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
5. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
6. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
7. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา เปาอินทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
5. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
6. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
7. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการเงินกู้
1. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล กรรมการ
3. นางสาววารุณี ศุภกุล กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
5. นายปฏิภาณ กิติญานทรัพย์ เลขานุการ
 
     
 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ใจผาสุข กรรมการ
3. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
5. นางสาววารุณี ศุภกุล เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสุพัตรา เปาอินทร์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ
4. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
5. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1. นางสาวมาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล ประธานอนุกรรมการ
2. ว่าที่ ร.ต. เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
3. นางสาววารุณี ศุภกุล กรรมการ
4. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
5. นายวิเชียร ใจผาสุข กรรมการ
6. นายธนาคาร วรรณอุบล เลขานุการ
 
     
 
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางนิตยา หินทอง ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
4. นายวิเชียร ใจผาสุข กรรมการ
5. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
7. นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ กรรมการ
8. นางสาวอัญชนา ชีวพฤกษ์ กรรมการ
9. นางสาววารุณี ศุภกุล เลขานุการ
 
 
 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
1. นายวิเชียร ใจผาสุข ประธานอนุกรรมการ
2. นางนิตยา หินทอง กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.เกรียงชัย ธันวานนท์ กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
5. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ เลขานุการ
       
คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงิน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
3. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวอัญชนา ชีวพฤกษ์ เลขานุการ
       
 

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้