head person ofyear

ประจำปี 2559

     
     
 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
4. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ กรรมการ
5. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
6. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ เหรัญญิก
7. นางนิตยา หินทอง เลขานุการ
 
     
 
2.  คณะกรรมการเงินกู้
1. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์  คงเทพ กรรมการ
3. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
4. นายปฏิภาณ กิติญานทรัพย์ กรรมการ
5. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง เลขานุการ
 
     
 
 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล กรรมการ
3. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง กรรมการ
4. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
5. นางสาววารุณี ศุภกุล เลขานุการ
 
     
 
4. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์
1. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ประธานอนุกรรมการ
2. นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ
4. นางสาวสุดา หรรษนันท์ กรรมการ
5. นายชนะชัย ลิขิตที่รุ่งเรือง เลขานุการ
 
     
 
 5. คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
1. นางนิตยา หินทอง ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุดา หรรษนันท์ กรรมการ
3. นางสาวศรีนุช หวังซื่อกุล กรรมการ
4. นายปฏิภาณ กิติญาณทรัพย์ กรรมการ
5. นางสาววารุณี ศุภกุล เลขานุการ
 
 
       
6. คณะอนุกรรมการด้านบริหารการเงิน
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป กรรมการ
3. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวอัญชนา ชีวพฤกษ์ เลขานุการ
     

 

7. คณอนุกรรมการด้านกฎหมาย

1. นางสาววัลลภา ศิรประภาพงศ์ ประธาน
2. นางสาววารุณี ศุภกุล กรรมการ
3. นายธนาคาร วรรณอุบล กรรมการ
4. นางสาวศรีนุช หวังซื่อกุล กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ คงเทพ เลขานุการ
 

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้