66886.jpg

                                                               
 

น.ส.ณัฐบงกชช์  พักพาชัยพิมล

ผู้จัดการสหกรณ์

 

 

                                                                          IMG_9995-crop.jpg                                                                         
 

นายทวงทอง  สวนเวียง

รองผู้จัดการ

 

 

  ฝ่ายการเงิน
 
IMG_9654-crop.jpg
 
 
น.ส.วรรณนิภา  สำราญพิศ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
IMG_9626-crop.jpg

IMG_9632-crop.jpg

IMG_9643-crop.jpg

นายพงศ์ปณต  กองทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

น.ส.ธัญญ์ฐิตา  รัตนธนพิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

น.ส.ชวารินทร์  ฉิมแป้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 

  ฝ่ายบัญชี
                                               

                           

 

                                            

 

 

 

 

 

 

            

                                                   
 

น.ส.รุ่งนภา  ผลโภชน์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 
IMG_9674-crop.jpg

IMG_9748-crop.jpg

IMG_9966-crop.jpg

น.ส.สมใจ  แซ่ฮึง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

น.ส.ปณัฐภัสร์  อ่อมอ่อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นายปารนัท  ภู่สำลี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและเงินลงทุน

 

  ฝ่ายสินเชื่อ
 
IMG_9939-crop.jpg 
 
 
น.ส.มณฑา  ศรีแก้วเกิด
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 
IMG_9840-crop.jpg  IMG_9710-crop.jpg  IMG_9725-crop.jpg

นายธีรศักดิ์  หลวงพืช

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.สุพรรณี  คุณกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ประภาพร  ทวีทรัพย์ชูสกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 IMG_9689-crop.jpg
IMG_9736-crop.jpg
IMG_9664-crop.jpg

น.ส.ธัญญารัตน์  คิดสำเร็จ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ยลดา  เกียรติกมลกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปวีณา  สาลีศรี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

  ฝ่ายเร่งรัดหนี้
   IMG_9917-crop.jpg  
 
นางอัญชลี  ขำนาค
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้
 
IMG_9869-crop.jpg   IMG_9771-crop.jpg

นายสุชาติ  ผอมนุุ่ม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้

 

น.ส.นภัสรัตน์  ศริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  IMG_9950-crop.jpg   
                                    
น.ส.รัตนาวดี  สุขจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 IMG_0044-crop.jpg   IMG_9881-crop.jpg

น.ส.อรทัย  ชมดอน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายณัฐชนน  กาสา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  IMG_9903-crop.jpg  
 

น.ส.ปัทมา  พิรพรยะกิตติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 IMG_9806-crop.jpg
IMG_0005-crop.jpg
IMG_9791-crop2.jpg
น.ส.อริสรา  พอดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.โชติรัตน์  จงดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.ศุภกานต์  โคกกระเทียม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้