บริการสำหรับสมาชิก
 
 • บริการเงินกู้ฉุกเฉินพร้อมรับสิทธิ์เงินเฉลี่ยคืน
 • บริการเงินกู้สามัญพร้อมรับสิทธิ์เงินเฉลี่ยคืน
 • บริการเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยสูง
 • บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษี
 • บริการเงินฝากออมทรัพย์ไม่เสียภาษี
 • ได้รับเงินปันผล
 • ได้รับทุนการศึกษาบุตร
 • ได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ
  หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก
 

คุณสมบัติของสมาชิก ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์ฯ
หรือบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก

1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อสหกรณ์ฯ
2. สหกรณ์ฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 50 บาทสำหรับเดือนแรก
3. ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของเงินเดือนหรือมากกว่านั้นและการส่งขั้นต่ำให้เป็นไปตามระเบียบการถือหุ้นของสหกรณ์ฯ ฉบับล่าสุด โดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนของสมาชิกเป็นรายเดือน
4. สำหรับสมาชิกที่ลาออกจะสมัครได้อีกครั้งหลังจาก 6 เดือนเป็นต้นไปและมีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท 

  หน้าที่ของสมาชิก
 
สหกรณ์ฯเป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาท ที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ฯ
โดยการใช้สิทธิและปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิกให้ถูกต้อง สม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการของสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

1. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการจากสมาชิกทั้งมวลที่มีความรู้ ความสามารถ
     เพื่อให้บริหารงานสหกรณ์แทนตน
  สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
 
 • ไดัรับสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน และกู้เงินสามัญ
 • ได้รับเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่
 • ได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้
 • เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้รับการยกเว้นภาษี
 • ไดัรับสิทธิในการขอรับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
 • ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือต่างๆ ในกรณีประสบภัยและกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
  สวัสดิการพิเศษที่สหกรณ์มอบให้สมาชิก
 
 • สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรในแต่ละปี เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกมากมายเช่น
 • เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • เงินทุนช่วยเหลือกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
 • เงินทุนช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบภัยทางธรรมชาติ
 • อัตราการส่งค่าหุ้น ตามอัตราเงินเดือน
  แบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิก
 
 • ใบสมัครสมาชิก   (Download) 
 • ใบสมัครสมาชิกสมทบ   (Download) 
 • หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์   (Download) 
 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์    (Download)

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้