เอกสารเงินกู้

Documents
01 หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญทั่วไป **โปรดอ่านสำคัญมาก** 1.09 Megabytes Wednesday, 17 April 2019
01.1 เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญกรณีทั่วไป (ไม่ต้องพิมพ์) **โปรดอ่านสำคัญมาก** 199 Kilobytes Thursday, 11 October 2018
01.2 คำขอกู้เงินสามัญทั่วไปแบบใหม่ (โปรดพิมพ์หน้า-หลังติดกันและพิมพ์เต็มหน้ากระดาษ) 215 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
01.3 คำขอเอาประกันชีวิต (โปรดพิมพ์อย่างละ 1 แผ่น)) 765 Kilobytes Tuesday, 14 October 2014
01.4 คำขอประกันภัยหนีหนี้ (พิมพ์ 1 หน้า) 1.01 Megabytes Wednesday, 10 October 2018
01.6 ตารางประมาณการผ่อนชำระเงินกู้สามัญทั่วไป(ไม่ต้องพิมพ์) 89 Kilobytes Thursday, 16 October 2014
01.7 ตารางเบี้ยประกันชาย หญิง และวิธีคำนวณเบี้ยฯ 363 Kilobytes Wednesday, 17 October 2018
02. คำขอกู้เงินกู้พิเศษ (เพื่อการเคหะสงเคราะห์) 1.75 Megabytes Monday, 13 October 2014
03. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (โปรดพิมพ์หน้าหลังและพิมพ์เต็มหน้ากระดาษ) 215 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
03.1 เอกสารประกอบคำขอกู้เงินกู้สามัญใช้สิทธิในมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝาก 148 Kilobytes Monday, 05 November 2018
04. คำขอและหนังสือสัญญากู้เงินประเภทสามัญทันใจ 108 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
04.1 เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญทันใจ 148 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
05. คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ ประเภทเเงินกู้สามัญทันใจ 100 Kilobytes Wednesday, 02 November 2016
06. หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญและฟื้นฟูฯ 2 **สำหรับเปลี่ยนคนค้ำฯ ในสัญญาเดิม** 412 Kilobytes Thursday, 18 October 2018
07. หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สร้างสุขฯ **สำหรับเปลี่ยนคนค้ำฯ ในสัญญาเดิม** 414 Kilobytes Thursday, 18 October 2018
08. คำขอกู้สามัญเพื่อการศึกษา 174 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
09. แบบขอรับเงินสามัญเพื่อการศึกษา 131 Kilobytes Wednesday, 17 April 2019
10. คำขอและหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 238 Kilobytes Friday, 19 April 2019
11.คำขอพักชำระหนี้ ประเภทกู้สามัญทั้วไปไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น(สำหรับข้าราชการเกษียณ) 246 Kilobytes Tuesday, 12 April 2022
12. คำขอกู้เงินกู้สามัญอุดมสุข (โปรดพิมพ์หน้า-หลังติดกันและพิมพ์เต็มหน้ากระดาษ) 247 Kilobytes Friday, 08 April 2022

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้