Categories
ระเบียบสมาชิกสมทบ
Documents
21. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ พ.ศ. 2561 558 Kilobytes Friday, 22 February 2019
22 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 306 Kilobytes Thursday, 30 January 2020
23 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 251 Kilobytes Thursday, 30 January 2020
24 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563 288 Kilobytes Monday, 02 March 2020
25 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 529 Kilobytes Thursday, 12 March 2020
26 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 419 Kilobytes Monday, 18 January 2021