คำนวณเงินปันผล
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณเงินปันผล

1. คำนวณจากค่าหุ้นยกมาจากปีก่อน

หุ้นยกมา x อัตราดอกเบี้ย = ปันผลจากค่าหุ้น


2. คำนวณจากอัตราเงินสะสมรายเดือน (ค่าหุ้นของแต่ละเดือน)
มกราคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
11
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
กุมภาพันธ์
หุ้นรายเดือน
คูณ
10
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
มีนาคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
9
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
เมษายน
หุ้นรายเดือน
คูณ
8
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
พฤษภาคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
7
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
มิถุนายน
หุ้นรายเดือน
คูณ
6
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
กรกฎาคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
5
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
สิงหาคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
4
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
กันยายน
หุ้นรายเดือน
คูณ
3
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
ตุลาคม
หุ้นรายเดือน
คูณ
2
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
พฤศจิกายน
หุ้นรายเดือน
คูณ
1
หาร
12
คูณ      อัตราดอกเบี้ย %
=    ปันผลรายเดือน
รวมปันผลแต่ละเดือน
ปันผลแต่ละเดือน
รวมเงินปันผล 1+2
(ปันผลจากค่าหุ้น+ปันผลแต่ละเดือน = รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ **ผลการคำนวณนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม**กลับหน้าหลัก rdcoop.com