ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่สมาชิกของ“สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด” ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
แนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

โดยให้ส่วนลดทุนการศึกษาแก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

ตามเงื่อนไขดังนี้
กรณีสมาชิกของ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด” ลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.