สหกรณ์ออมทรัพกรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพกรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด โดยมีนายเชิดชัย ไกรนรา เลขานุการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รวมถึงนางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผู้จัดการ นายทวนทอง สวนเวียง รองผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.